eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 6: Delen om samen te werken

Verantwoordelijke

Organisatie : RIZIV

Projectleider : RIZIV, Vitalink, RSW, RSB

 

Context en doelstellingen

Voor wat de eerstelijn betreft, worden bepaalde (gestructureerde en gecodeerde) gegevens in principe een “kluis” opgeslagen en beschikbaar gesteld.

Voor ziekenhuizen gebeurt dit via de hub en voor gegevens die multidisciplinair worden gedeeld (zoals medicatieschema), gebeurt dit via een “kluis”.

Daarnaast ontstaan er ook nieuwe applicaties met multidisciplinaire functies die hun gegevens op een veilige manier “in the cloud” bewaren. Er zijn dus minstens drie manieren om de gegevens veilig te bewaren, maar ze moeten allemaal op gelijkwaardige wijze toegang geven aan derden volgens de benadering van dit actiepunt.
Uiteraard blijft die toegang steeds beperkt, namelijk mits de noodzakelijke consent van de patiënt en het bestaan van een therapeutische en/of zorgrelatie met de zorgverstrekker.

Om gegevens te kunnen delen dient elke zorgverstrekker/ zorginstelling (arts, apotheker, verpleegkundige, kinesitherapeut, ziekenhuis…) een gestructureerd en gecodeerd EPD te hebben. Voor sommigen bestaat dit reeds.

Het “multidisciplinaire patiënten dossier” van een patiënt is in feite een applicatie die relevante gegevens ontsluit: het is een kijkvenster, al dan niet met schrijfrechten, dat toegang geeft tot de gepubliceerde gegevens uit de diverse EPD’s van meerdere groepen van zorgverleners en ziekenhuizen.

Doelstellingen:

  • Elk beroep beschikt over een eigen EPD
  • Voor elk zorgberoep en voor elk welzijnsberoep wordt de structuur van het EPD vastgelegd
  • Een eenvormige/ gezamenlijke module uit te werken voor een zorggroep die de nodige functionaliteiten aanbiedt in een applicatie die kan ingebouwd / aangebouwd worden in de pakketten van de zorggroep

Acties en timing

Acties
Timing

Agenda per beroepsgroep om te definiëren wanneer en hoe een EPD voor de beroepsgroepen kan gerealiseerd worden

1/11/2015

De EMD’s van de huisartsen voorzien de mogelijkheid om voor de patiënten die consent gegeven hebben de EPD’s te raadplegen van de patiënt, via de kluizen, de hub’s en (eventueel) de cloud.

1/1/2017

 

Voor elk geselecteerd zorgberoep wordt de structuur van het EPD vastgelegd (minstens en prioritair voor huisartsen, verpleegkundigen en kinés)

31/12/2016

Elke kluis (Vitalink, Intermed, Brusafe) definieert de manier waarop EPD’s kunnen gepubliceerd worden in de kluis en maakt het mogelijk om EPD’s te publiceren; voor ziekenhuizen gebeurt dit via de hub.

31/12/2016

 

Definiëren voorwaarden en processen voor gebruik EPD’s in clinical trials wanneer een burger echter instemt met deelname in een proefproject (studie)

1/1/2017

Ontsluiting van de gepubliceerde EPD’s naar het Personal Health Record en de door de patiënt gepubliceerde gegevens zijn zichtbaar voor de zorgverleners via de EPD’s en de EMD’s

1/1/2018

 

De ziekenhuizen ontsluiten hun EPD via de HUB’s

Tegen 2018

Het multidisciplinaire patiëntendossier is beschikbaar in de software van de betrokken zorgberoepen

Vanaf 2017