eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 16: Traceerbaarheid van de implantaten en van de geneesmiddelen

Verantwoordelijke

Organisatie : FAGG

Projectleider : FAGG en RIZIV

 

Context en doelstellingen

Doelstellingen:

 • invoering van een aantal instrumenten waarmee de herkomst van een implanteerbaar medisch hulpmiddel kan worden achterhaald en het traject ervan kan worden gevolgd vanaf het ogenblik waarop het in België op de markt wordt gebracht tot de implantatie (en explantatie) ervan bij de patiënt

Acties en timing

Acties (niet limitatief)
Timing

Distributeurs van medische hulpmiddelen: Integratie met de Europese authentieke bron van actoren (EUDAMED) die in de ontwikkelingsfase is met uitbreiding van de authentieke bron naar andere actoren (fabrikanten, invoerders,…)

2018

Medische hulpmiddelen:

 • Uitbreiding ABGD tot de IVD’s
 • Omkering van de inputstroom van de authentieke bron van medische hulpmiddelen tussen het RIZIV en het FAGG
 • Gebruik van de unieke UDI-code (waarin is voorzien in de EG-verordening) voor de identificatie van de medische hulpmiddelen in België

eind 2015- begin 2016

??

 

 

2018

Centraal traceerbaarheidsregister:

 • Notificatie van plaatsing van een implantaat aan het Centraal traceerbaarheidsregister via de beschikbare webdienst (“system-to-system”-oplossing)
 • Veralgemening van de notificatie van plaatsing via de webdienst tot alle Belgische ziekenhuizen
 • Veralgemening van de notificatie van plaatsing voor alle zorgverleners “extra muros”, ofwel via de beschikbare webdienst, ofwel via de beschikbare webtoepassing

Août 2015

 

 

Q1 2016

 

2017-2018

Traceerbaarheid van de geneesmiddelen

Planning opstellen voor:

 • Het invoeren van Internationale Productcode op alle geneesmiddelen
 • Een unieke identificatie van alle medische hulpmiddelen aan de hand van globale standaarden
 • Een unieke identificatie van de éénheidsdosis van elk medisch product in ziekenhuizen
 • Het gebruik van een geharmoniseerde productcatalogus
 • de uitwisseling van bestellingen, leveringen en facturen via Electronic Data Interchange (EDI)

 

Q4 2015