eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 15: Administratieve vereenvoudiging

Verantwoordelijke

Organisatie : e-Health Platform

Projectleider : aan te duiden per actie

 

Context en doelstellingen

Naast de inspanningen tot vereenvoudiging die reeds aanwezig zijn in de verschillende actiepunten, worden specifieke bijkomende acties voor administratieve vereenvoudiging voorzien.

Doelstellingen:

  • standaardisatie, harmonisatie en maximale integratie van de systemen die kunnen gebruikt worden voor de digitale transmissie van gegevens, attesten en andere documenten tussen de betrokken partijen (arbeidsgeneesheren, adviserende geneesheren, behandelende geneesheren en specialisten, controlegeneesheren, patiënten, administraties, enz.).
  • De gebruikers beschikken over een zo eenvoudig en uniform mogelijk interface.
  • maximale standaardisatie van de formulieren / stromen.
  • elk systeem moet immers systematisch alle gegevens die reeds werden geregistreerd of opgeslagen (onder meer in het EMD) kunnen hergebruiken om zoveel mogelijk elke
  • vorm van dubbele registraties te vermijden (principe van “only once”).
  • Voor zover mogelijk zullen de bestaande diensten worden gebruikt (eHealthBox, hubs & metahub, enz.).
  • Opmerking : digitale kloof te vermijden
  • Streven naar een papierarme gezondheidszorgsysteem

Acties en timing

Acties (niet limitatief)
Timing

Project HANDICARE: wegens gebrek aan succes van Optifed, wordt in samenwerking met artsenorganisaties een nieuw project HANDICARE, te gebruiken als er een proces erkenning van de handicap bij DG PH, uitgerold

Q1 2016

Project OCCUPATIONAL DISEASES E-FORMS: veilige en snellere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in het kader van een dossier beroepsziekte (bijvoorbeeld: aangifte van blootstelling aan houtstof) via het gebruik van de eHealthBox

Q1 2016

MEDIPRIMA (plateforme pour le remboursement de l’aide médicale octroyée par les CPAS)

  • extension aux médecins généralistes et aux pharmaciens
  • extension à l’ensemble des patients aidés par les CPAS

2017

Back to work: de multidisciplinaire aanpak van de re-integratie van de arbeidsongeschikte personen te ondersteunen met een beveiligde omgeving waarbinnen de communicatie tussen de behandelende geneesheer, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de adviserend geneesheer en andere beoefenaars van een zorgberoep in alle vertrouwelijkheid kan plaatsvinden