eGezondheidslandschap in 2019

Actiepunt 13: Standaarden en terminologiebeleid

Verantwoordelijke

Organisatie : FOD VG

Projectleider : e-Health Platform (standaarden) – FOD VG (terminologie)

 

Context en doelstellingen

Een goed uitgewerkt terminologiebeleid, als onderdeel van het invoeren van veralgemeende standaarden in de e-gezondheid, moet leiden tot een betere communicatie tussen de verschillende zorgactoren en een verhoging van de kwaliteit van de zorg, door o.a. het mogelijk maken van beslissingsondersteuning en alerts. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden voor de vermindering van de administratieve last door het verantwoord afleiden van informatie voor secundary use.
Door gebruik te maken van een gestructureerd Elektronisch Patiënten Dossier verbetert de communicatie en verhoogt de beschikbaarheid van informatie. Maar als de klinische informatie daarenboven wordt opgeslagen op een manier die “betekenisvolle” opslag en extractie toelaat, nemen de voordelen sterk toe.
SNOMED CT biedt deze mogelijkheid omdat de concepten gedefinieerd zijn op een manier die door een computer kan geïnterpreteerd worden.

Doelstellingen:

 • Informatie ondubbelzinnig vastleggen in een elektronisch patiëntendossier
 • Correcte elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverstrekkers en tussen zorgverstrekker en patiënt mogelijk maken
 • Betekenisvolle bevraging van deze gegevens mogelijk maken ter ondersteunen van de zorg voor de individuele patiënt
 • Zonder bijkomende registratielast, informatie voor secundary use zoals facturatie, kwaliteitscontrole, wetenschappelijk onderzoek en beleidsinformatie afleiden
 • Coördinatie van de standaarden uit de verschillende andere actiepunten

Acties en timing

Acties
Timing

Duidelijke communicatie over de drie organen die de standaardiseringsinspanningen en het beheer ervan ondersteunen: terminologiecentrum (semantisch aspect), groep voor de structurering van de berichten (technisch aspect – Kmehr), groep architectuur (functionele architectuur)

Inventarisatie en prioritering:

 • Opstarten van werkgroepen per beroepsgroep om algemene prioriteiten te vertalen naar meer gedetailleerde prioriteiten
 • op de website van het Terminologie Centrum is een portfolio beschikbaar van erkende/aanvaarde semantische standaarden binnen het e-gezondheidsproject die incrementeel wordt aangevuld en die de basis zal vormen voor de definitieve referentiethesaurus.
 • een stappenplan opstellen waarbij de acties en timing voor elke standaard per domein wordt uitgeschreven

Q4 2015

 

 

Voor het gebruik van SNOMED-CT, ontwikkelen en uitvoeren van een incrementeel ontwikkelingsplan, afgestemd op de verschillende gebruikers: 10 use-cases in parallelOperationeel maken van het NRC (Nationaal Release Centrum) dat instaat voor de ondersteunende /voorbereidende werken om een uitrol van standaardtaal mogelijk te maken o.a.:

 • Opleiden van terminologen en experten
 • Vertalen van de meest relevante termen naar Nederlands en Franse
 • Acties ter ondersteuning van de toegang voor de patiënt: voor elk geselecteerd concept een voorkeursterm voor patiënten terminologie toevoegen
 • Mappen met andere terminologieën en classificatie:
  • om de reeds bestaande gegevens in de software van de huisartsen te kunnen hergebruiken (IBUI/3BT)om gegevens voor registraties te kunnen afleiden bijv ICD-10-BE voor de MZG
  • zoveel mogelijk gebruik maken van internationale maps, bijv naar ICPC, InterRAI, …

Opzetten van een distributieserver en een user interface : publicatie van een document met aanbevelingen voor het ontwerpen van een gepaste User Interface, oproep naar de industrie om afspraken te maken rond het implementeren van een flexibele/correcte userinterface in o.a. EPD en ontwerp vanprototype dat kan gebruikt worden door de terminologen om te testen

Vanaf 2016

 .

.

.

..

Q2 2016

31/12/2015

 

31/12/2015

 

31/12/2016

 

31/12/2016

 

 

Communicatie en opleiding:

 • Jaarlijks een Belgische SNOMED congres
 • Basisopleidingen (e-learning) van IHTSDO (International Health Terminology Standards Development Organisation) aanbieden en promoten
 • Ter beschikkingstellen van handleidingen (vb: SNOMED-CT starters Guide)
 • promotie van de standaarde
  • Uitbreiding van de Kmehr-website om te communiceren over:
   • Structuur van het bericht: XML library
   • semantische vragen (link naar het terminologiecentrum)
   • architecturale en functionele vragen
  • Actualisering van het technisch referentiekader
  • Aangepast evaluatieproces van de softwarepakketten om de marktoplossingen te laten overeenstemmen met de geselecteerde standaarden en de aanpassingen van standaarden te verzekeren

..

Vanaf 25/9/2015
Vanaf eind 2015

.

Vanaf eind 2015

.

Q2 2015

.

Eind 2015

Q2 2016

Q1 2016
Q1 2016

Eind 2015

Beheer en coördinatie van het geheel van de standaarden binnen het e-gezondheidsproject:

 • Evolutienota van Kmehr inzake de huidige architectuur, een geleidelijke afstemming en migratie met HL7 V3 en de begrippen CDA en wat betreft de semantische aspecten (gebruik van SNOMED en aanpassing van Kmehr)
 • Bestuursnota voor het XML-repertorium en eerste berichten die niet Kmehr-gericht zijn
 • Ontwikkeling van een connector-model:
  • uitwerking van connector-model met governance, transparantie en standaardisatie (interoperabiliteitsfocus)
  • Omzetting in regelgeving / wetgeving
  • Het connector-model wordt operationeel
  • Uitrol van de connector-model

/

/

S2 2016
.

T3 2015

S2 2015

S1 2016
S2 2016
Vanaf 2017

Technische interoperabiliteit: gecodeerde publicatie van de laboresultaten in HL7 V3 in een Kmehr-enveloppe door het hub-metahubsysteem en de eHealthbox:

 • integratie van de LOINC-codes
 • verbinding van de labo’s met de hub-metahubsystemen
 • laboresultaten van de hub-metahubsystemen in HL7-formaat, omvat in een Kmehr-bericht
 • ontslagbrieven van de ziekenhuizen zijn gepubliceerd in gestandaardiseerde formaat in de HUB’s
 • Terbeschikkingstelling voor de leveranciers van software en diensten:
  • van een centraal repertorium van de webservices (eHealth, hubs, Vitalink, GFD/DPP, HealthData, …) en andere beschikbare interfaces
  • van een centraal repertorium dat gericht is op de beschikbare integratiemodules voor de softwarebedrijven, alsook op hun technische documentatie en business (lijst van API’s, connectoren, technische bibliotheek en andere elementen die standaard in de software kunnen worden opgenomen)

.

/

Q1 2016
Q1 2016
Vanaf 2017

Vanaf 1/7/2017
S2 2016